SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-08-03') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-08-03', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-08-03')) AND ((jobs.name LIKE '%cost%' OR jobs.description LIKE '%cost%' OR jobs.required_experience LIKE '%cost%' OR jobs.page_title LIKE '%cost%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%cost%' OR jobs.meta_description LIKE '%cost%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 16 việc làm

 • (Đống Đa HN) Senior Optimizer (Cty quảng cáo của Nhật)

  • Hà Nội

   27/07/2021 - 10/09/2021

  • Địa điểm Hà Nội

   Mức lương 15.000.000 - 20.000.000 VND

  • Job title: Senior Ad Optimizer is responsible for executing day to day digital ad campaigns with an emphasis on paid search, display, video, and social ads. The role supports Sales and Account in campaign tactics, quotations and monitoring campaign effectiveness, making recommendations on adjustments and creating opportunities to improve performance. A solid understanding of the principles of digital advertising and ad platforms is essential. The ideal candidate will have a strong background in detail-oriented analytics driven decision making.
   Key Responsibilities:
   - Execute digital ad campaigns by managing, monitoring and optimizing cost and performance of ad campaigns across multiple platforms.
   - Assist with evaluating and implementing right analytics tools.

 • (Đống Đa HN) Digital Marketing (Cty Nhật)

  • Hà Nội

   13/07/2021 - 27/08/2021

  • Địa điểm Hà Nội

   Mức lương 15.000.000 - 20.000.000 VND

  • Job title: Senior Ad Optimizer is responsible for executing day to day digital ad campaigns with an emphasis on paid search, display, video, and social ads. The role supports Sales and Account in campaign tactics, quotations and monitoring campaign effectiveness, making recommendations on adjustments and creating opportunities to improve performance. A solid understanding of the principles of digital advertising and ad platforms is essential. The ideal candidate will have a strong background in detail-oriented analytics driven decision making.
   Key Responsibilities:
   - Execute digital ad campaigns by managing, monitoring and optimizing cost and performance of ad campaigns across multiple platforms.
   - Assist with evaluating and implementing right analytics tools.

 • Nam nhân viên kế hoạch sản xuất - KCN Đình Vũ (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hải Phòng

   02/06/2021 - 01/07/2021

  • Địa điểm Hải Phòng

   Mức lương Khoảng

  • *This position is responsible for planning the factory's production strategies, schedules and operations./ Vị trí này có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chiến lược sản xuất và vận hành của Nhà máy.
   "* Planning lubricating oil blending schedules monthly, weekly and daily according to finished products reqirements, orders to be filled,
   delivery dates and all other necessary information and revising it to ensure maximum efficiency./ Lập kế hoạch pha trộn dầu hàng tháng, hàng tuần và hàng ngày theo yêu cầu của sản phẩm, của đơn hàng, giao hàng đúng hạn dựa trên các thông tin cần thiết khác và kiểm soát thông tin đảm bảo hiệu quả cao nhất."
   * Planning receiving schedules of base oil, additives and other manufacturing materials./ Lập kế hoạch nhận dầu gốc, phụ gia và các nguyên vật liệu khác của nhà máy.

 • [Urgent - HCM] ASSET Manager - Well-Known Real Estate Group (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hồ Chí Minh

   31/05/2021 - 15/07/2021

  • Địa điểm Hồ Chí Minh

   Mức lương 3,500 USD

  • - Responsible for monitoring the properties (including future portfolios) performance and maximizing the property revenue.
   - Collaborate with colleagues to prepare financial analysis to support lease recommendations.
   - Lead the leasing activities, as well as directing the leasing and property teams based on company's strategy/budget to ensure optimal value is achieved for the properties, and to ensure appropriate cost control measures are achieved.
   - Ensure that all potential lease transactions are consistent with the company's strategy/budget and prevailing market condition.

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.