SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-10-05') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-10-05', INTERVAL 60 DAY) AND '2022-10-05')) AND ((jobs.name LIKE '%costing%' OR jobs.description LIKE '%costing%' OR jobs.required_experience LIKE '%costing%' OR jobs.page_title LIKE '%costing%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%costing%' OR jobs.meta_description LIKE '%costing%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 2 việc làm

 • [HCM - Thu Duc] - General Accounting (English) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hồ Chí Minh

   07/07/2022 - 21/08/2022

  • Địa điểm Hồ Chí Minh, Thu Duc District

   Mức lương 15.000.000 - 20.000.000 VND

  • - General accounting work: documents collection and check, date input, data review, accrual and amortization scheduling, cost allocation, bank reconciliation, production cost analysis etc
   - Inventory management for work in progress & finished goods:
   • Control all transactions related to work in progress and finished Goods.
   • Work closely with production sections to check inventory to account for the precise production cost monthly.

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.