SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-05-17') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-05-17', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-05-17')) AND ((jobs.name LIKE '%documents management.%' OR jobs.description LIKE '%documents management.%' OR jobs.required_experience LIKE '%documents management.%' OR jobs.page_title LIKE '%documents management.%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%documents management.%' OR jobs.meta_description LIKE '%documents management.%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 1 việc làm

 • [Khanh Hoa] Document Controller (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hồ Chí Minh, Phú Yên, Ninh Thuận, Khánh Hòa

   09/03/2021 - 23/04/2021

  • Địa điểm Hồ Chí Minh, Phú Yên, Ninh Thuận, Khánh Hòa

   Mức lương 600 - 800 USD

  • - Set up, copy, scan and store documents;
   - Manage requests for documentation;
   - File documents in physical and digital records and ensure appropriate storage;
   - To liaise with and distribute project related information with all levels of the project team, the erection subcontractor and potentially external parties;

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.