SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-08-17') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-08-17', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-08-17')) AND ((jobs.name LIKE '%fire%' OR jobs.description LIKE '%fire%' OR jobs.required_experience LIKE '%fire%' OR jobs.page_title LIKE '%fire%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%fire%' OR jobs.meta_description LIKE '%fire%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 4 việc làm

 • Safety Executive/ Nhân Viên An Toàn (KCN Nội Bài) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hà Nội

   16/03/2022 - 30/04/2022

  • Địa điểm Hà Nội, NoiBai Industrial Zone, QuangTien Commune, Soc Son District, Hanoi, Vietnam

   Mức lương 15.000.000 VND

  • 1. Build up and follow up with the implementation of safety, hygiene regulation in the company.
   2. In charge of the registration and inspection of machines, equipment… required by law periodically.
   3. In charge of fire-fighting system, 5S in the company.
   4. Conduct safety tour around the factory to find out unsafe issues and give corrective actions.

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.