SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-05-17') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-05-17', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-05-17')) AND ((jobs.name LIKE '%kỹ sư điện%' OR jobs.description LIKE '%kỹ sư điện%' OR jobs.required_experience LIKE '%kỹ sư điện%' OR jobs.page_title LIKE '%kỹ sư điện%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%kỹ sư điện%' OR jobs.meta_description LIKE '%kỹ sư điện%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 11 việc làm

 • Thiết kế điều khiển điện (Công việc này đã hết hạn!)

  • 12/03/2021 - 26/04/2021

  • Địa điểm

   Mức lương 230.000 - 500.000 YEN

  • 業務内容:医楽品や再生医療製品に必要とされる特殊環境設備「アイソレータ―」の電気制御設計をお任せします。
   *業務詳細:
   +同社が開発・製造している無歯・クリーン化設備詳細設計(シーケンス、PLC,シーメンス等による電気制御設計)を担当します。
   具体的な業務の一例は、下記の通りです。

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.