SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-04-17') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-04-17', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-04-17')) AND ((jobs.name LIKE '%maintenance%' OR jobs.description LIKE '%maintenance%' OR jobs.required_experience LIKE '%maintenance%' OR jobs.page_title LIKE '%maintenance%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%maintenance%' OR jobs.meta_description LIKE '%maintenance%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 8 việc làm

 • Equipment Engineer - Kỹ sư thiết bị KCN Deep C Hải Phòng (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên

   08/02/2021 - 31/03/2021

  • Địa điểm Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên

   Mức lương 15.000.000 - 28.000.000 VND

  • 1. Equipment maintenance and inspection to maintain normal operation of the equipment
   2. Abnormal data collection, analysis and improvement to improve machine capabilities
   3. Equipment change, die change, general maintenance
   4. New model operation parameter establishment/adjustment/verification and parameter file management

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.