SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-04-17') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-04-17', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-04-17')) AND ((jobs.name LIKE '%mitsubishi%' OR jobs.description LIKE '%mitsubishi%' OR jobs.required_experience LIKE '%mitsubishi%' OR jobs.page_title LIKE '%mitsubishi%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%mitsubishi%' OR jobs.meta_description LIKE '%mitsubishi%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 5 việc làm

 • (DINH VU-HAI PHONG) URGENT - Electrical Engineer (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hải Phòng

   23/09/2020 - 23/10/2020

  • Địa điểm Hải Phòng

   Mức lương 9.700.000 - 12.700.000 VND

  • 1. Project management at individual
   2. Installation of tire production machine or other Utility equipment
   3.Making maintenance schedule control
   4. Machine / parts purchasing / arrangement and Budget control

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.