SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-08-11') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-08-11', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-08-11')) AND ((jobs.name LIKE '%pho phong%' OR jobs.description LIKE '%pho phong%' OR jobs.required_experience LIKE '%pho phong%' OR jobs.page_title LIKE '%pho phong%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%pho phong%' OR jobs.meta_description LIKE '%pho phong%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 10 việc làm

 • TRÀNG DUỆ HẢI PHÒNG - TRƯỞNG PHÒNG/ PHÓ PHÒNG SẢN XUẤT (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hải Phòng

   05/05/2022 - 31/07/2022

  • Địa điểm Hải Phòng, Trang Due IP, Le Loi Commune, An Duong Dist,Hai Phong City

   Mức lương 800 - 1,000 USD

  • ・ Responsible for supervising the manufacturing site.
   We manufacture various materials such as insulation materials, shield materials, vibration isolation materials, cushioning materials, electrical and electronic parts, cork materials, double-sided tape, plastic films, etc., and basically manage all sections. (However, the production process is similar.)

   In particular··

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.