SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-10-16') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-10-16', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-10-16')) AND ((jobs.name LIKE '%quản lý kỹ thuật%' OR jobs.description LIKE '%quản lý kỹ thuật%' OR jobs.required_experience LIKE '%quản lý kỹ thuật%' OR jobs.page_title LIKE '%quản lý kỹ thuật%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%quản lý kỹ thuật%' OR jobs.meta_description LIKE '%quản lý kỹ thuật%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 4 việc làm

 • (Hà Nội, Vận tải) Phó Giám đốc (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hà Nội

   01/04/2021 - 16/05/2021

  • Địa điểm Hà Nội, Cau Giay

   Mức lương 50.000.000 - 80.000.000 VND

  • - Giám sát / quản lý điều hành đội vận tải hoạt động an toàn, hiệu quả và tối ưu hóa nguồn lực.
   - Xây dựng và thực hiện các quy trình kiểm soát chất lượng hiệu quả
   - Giám sát và đánh giá việc sử dụng nhà thầu phụ
   - Tham gia với BD / CS để đấu thầu dự án và theo dõi cho đến khi thực hiện dự án suôn sẻ và thực hiện chuyển giao cho bộ

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.