SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-01-23') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-01-23', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-01-23')) AND ((jobs.name LIKE '%real estate%' OR jobs.description LIKE '%real estate%' OR jobs.required_experience LIKE '%real estate%' OR jobs.page_title LIKE '%real estate%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%real estate%' OR jobs.meta_description LIKE '%real estate%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 10 việc làm

 • (Urgent) Project Manager (English, Ba Dinh HN) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hà Nội

   07/10/2020 - 21/11/2020

  • Địa điểm Hà Nội, Lieu Giai, Ba Dinh

   Mức lương 3,000 - 4,000 USD

  • <Pre-construction stage>
   ・Prepare the project plan (& budget)
   ・Maintain good relationship with other consultants, designers, contractors, construction and governmental legislation people to acquire the legal documents for the project execution.

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.