SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-10-24') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-10-24', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-10-24')) AND ((jobs.name LIKE '%technical sales%' OR jobs.description LIKE '%technical sales%' OR jobs.required_experience LIKE '%technical sales%' OR jobs.page_title LIKE '%technical sales%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%technical sales%' OR jobs.meta_description LIKE '%technical sales%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 7 việc làm

 • [VSIP 2] Sales Staff (B2B) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Bình Dương

   25/05/2021 - 09/07/2021

  • Địa điểm Bình Dương

   Mức lương 600 - 900 USD

  • - Find new customers and expand customers network (manufacturing industry) for the company
   - Understand the expectation of the customers to have appropriate sales plan and evaluate the efficiency of sales/MKT activities to accelerate the business
   - Handle customers’ feedbacks and customers’ complaints
   - Follow up sales process, sales contracts and after sales service

 • [D.1, HCMC] Sales Staff (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hồ Chí Minh

   27/04/2021 - 11/06/2021

  • Địa điểm Hồ Chí Minh

   Mức lương 700 - 900 USD

  • - Develop new customers and maintain good relationship with current customers to accelerate gas business for the company
   - Support customers about technical issues or after sales service, sales operation
   - Make quotation, contract, sales related documents
   - Other details to be discussed in the interview

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.