SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-09-25') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-09-25', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-09-25')) AND ((jobs.name LIKE '%thiết kế xây dựng%' OR jobs.description LIKE '%thiết kế xây dựng%' OR jobs.required_experience LIKE '%thiết kế xây dựng%' OR jobs.page_title LIKE '%thiết kế xây dựng%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%thiết kế xây dựng%' OR jobs.meta_description LIKE '%thiết kế xây dựng%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 5 việc làm

 • Thiết kế xây dựng (phòng kế hoạch phát triển)

  • 15/07/2021 - 30/09/2021

  • Địa điểm Tuyển từ Việt Nam

   Mức lương Khoảng

  • - Tiến hành lập kế hoạch thay đổi đặc tính của đất để tiến hành xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp, đồi núi và các loại đất khác.
   - Trao đổi với văn phòng chính phủ, đề xuất phương án thiết kế tương ứng với nhu cầu của khách hàng, vừa đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, các quy tắc xây dựng theo phương châm sử dụng đất đai hiệu quả.

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.