SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-03-06') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-03-06', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-03-06')) AND ((jobs.name LIKE '%tiếng Nhật%' OR jobs.description LIKE '%tiếng Nhật%' OR jobs.required_experience LIKE '%tiếng Nhật%' OR jobs.page_title LIKE '%tiếng Nhật%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%tiếng Nhật%' OR jobs.meta_description LIKE '%tiếng Nhật%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 242 jobs

 • Marketing Manager [Communication Platform Company)

  • Ho Chi Minh

   04/03/2021 - 18/04/2021

  • Location Ho Chi Minh

   Salary Negotiable

  • 1. Chịu trách nhiệm phụ trách marketing để đạt được mục tiêu của team marketing.
   2. Tiến hành lên kế hoạch chiến lược, chiến thuật tiếp thị marketing.
   3. Tiến hành phân tích dữ liệu và báo cáo trong phạm vi quản lý.
   4. Điều chỉnh, thay đổi mô tả công việc của các thành viên trong team.

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.