SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2020-10-29') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2020-10-29', INTERVAL 180 DAY) AND '2020-10-29')) AND ((jobs.name LIKE '%vieclambankPHP Developers- HCMC%' OR jobs.description LIKE '%vieclambankPHP Developers- HCMC%' OR jobs.required_experience LIKE '%vieclambankPHP Developers- HCMC%' OR jobs.page_title LIKE '%vieclambankPHP Developers- HCMC%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%vieclambankPHP Developers- HCMC%' OR jobs.meta_description LIKE '%vieclambankPHP Developers- HCMC%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 1 việc làm

 • PHP Developers- HCMC (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hồ Chí Minh

   24/07/2020 - 07/09/2020

  • Địa điểm Hồ Chí Minh

   Mức lương Cạnh tranh

  • Design and write high-performance, reliable and maintainable PHP code. Be able to design and build high quality user interfaces. Work as part of a team across a wide range of projects to create innovative web applications.

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.