SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-03-09') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-03-09', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-03-09')) AND ((FIND_IN_SET('Sales', REPLACE(jobs.job_category, '^', '')) OR FIND_IN_SET('Retail', REPLACE(jobs.job_category, '^', '')) OR FIND_IN_SET('CustomerService', REPLACE(jobs.job_category, '^', '')))) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 86 jobs

 • Sales Executive (Quận 1)

  • Ho Chi Minh

   09/02/2021 - 28/03/2021

  • Location Ho Chi Minh, Quận 1

   Salary 600 - 700 USD

  • - Quản lý, hỗ trợ khách hàng để bán các sản phẩm vật liệu nhựa trong xây dựng.
   - Tư vấn, giới thiệu cho khách hàng các sản phẩm của công ty..(dùng kỹ thuật sản xuất, máy móc sản xuất của công ty để tư vấn cho khách hàng)
   - Tìm kiếm và khai thác các khách hàng mới

 • (Rất gấp) Trưởng bộ phận mới (tiêng Anh, nội thành)

  • Ha Noi

   29/01/2021 - 15/03/2021

  • Location Ha Noi, Nam Từ Liêm

   Salary 1,200 - 1,800 USD

  • - Hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh và marketing cho các sản phẩm và dịch vụ
   - Quản lý sản phẩm, vòng đời sản phẩm; đánh giá và nhận định về vị trí của sản phẩm đối với thị trường và khách hàng, so sánh và đánh giá với sản phẩm, dịch vụ của đối thủ
   - Xây dựng kế hoạch, giải pháp trong việc bán sản phẩm.
   - Phối hợp xây dựng các chính sách đối với sản phẩm và khách hàng.

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.