SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-05-17') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-05-17', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-05-17')) AND ((jobs.assigned_user_id = '1bf71799-6867-1ff6-4542-5d352445a229')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 28 jobs

 • Tuyển gấp IT staff cho cty Nhật tại Vsip- Hải Phòng

  • Hai Phong, Hai Duong, Thai Binh, Nam Dinh

   06/05/2021 - 06/09/2021

  • Location Hai Phong, Hai Duong, Thai Binh, Nam Dinh

   Salary Specified

  • - Phát triển hệ thống nhằm cải tiến nghiệp vụ của các bộ phận
   - Bảo trì các hệ thống đã phát triển trong khi đưa vào sử dụng
   - Phát triển và bảo trì Robot RPA
   - Tìm kiếm và sử dụng hiệu quả các kỹ thuật IT mới

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.