SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2020-10-01') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2020-10-01', INTERVAL 180 DAY) AND '2020-10-01')) AND ((jobs.name LIKE '%đại học%' OR jobs.description LIKE '%đại học%' OR jobs.required_experience LIKE '%đại học%' OR jobs.page_title LIKE '%đại học%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%đại học%' OR jobs.meta_description LIKE '%đại học%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 150 jobs

 • [Ho Chi Minh] QA Manager

  • Ho Chi Minh

   30/09/2020 - 16/11/2020

  • Location Ho Chi Minh, Quận 9

   Salary 1,500 - 2,000 USD

  • - Quản lý và điều hành bộ phận QA, QC.
   - Phụ trách liên lạc thông tin chất lượng ,cải thiện chất lượng nội bộ công ty và khách hàng.
   - Cải thiện, duy trì 3Q6S toàn bộ phận QA.
   - Đối ứng khi có khách hàng đến Cty đánh giá.

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.