SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-08-12') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-08-12', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-08-12')) AND ((jobs.name LIKE '%General Accountant%' OR jobs.description LIKE '%General Accountant%' OR jobs.required_experience LIKE '%General Accountant%' OR jobs.page_title LIKE '%General Accountant%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%General Accountant%' OR jobs.meta_description LIKE '%General Accountant%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 4 jobs

 • General Accountant (Bình Thạnh) (This job is closed!)

  • Ho Chi Minh

   07/02/2022 - 31/03/2022

  • Location Ho Chi Minh, Bình Thạnh

   Salary 700 - 800 USD

  • - Hạch toán chứng từ và nghiệp vụ phát sinh, lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính và các báo cáo kế toán thuế khác
   - Chịu trách nhiệm làm việc với cơ quan Thuế và các cơ quan Nhà Nước khác.
   - Thực hiện các công việc, hồ sơ của BHXH, thống kê

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.