SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2020-09-27') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2020-09-27', INTERVAL 180 DAY) AND '2020-09-27')) AND ((jobs.name LIKE '%General Accountant%' OR jobs.description LIKE '%General Accountant%' OR jobs.required_experience LIKE '%General Accountant%' OR jobs.page_title LIKE '%General Accountant%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%General Accountant%' OR jobs.meta_description LIKE '%General Accountant%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 6 jobs

 • General Accountant (Tiếng Anh - KCN Hiệp Phước 2) (This job is closed!)

  • Ho Chi Minh

   06/04/2020 - 21/05/2020

  • Location Ho Chi Minh, KCN Hiệp Phước 2

   Salary Negotiable

  • - Xử lý và hỗ trợ hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, phải thu, phải trả, tài sản cố định, doanh thu, chi phí, thuế..
   - Thực hiện các bút toán tổng hợp cuối kỳ: Phân bổ chi phí trả trước, khấu hao TSCĐ, trích trước chi phí, phân bổ chi phí sản xuất, kết chuyển cuối kỳ,…
   - Kiểm tra sự cân đối; đối chiếu số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
   - Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

 • General Accountant (KCN Long Đức) (This job is closed!)

  • Dong Nai

   30/01/2020 - 31/03/2020

  • Location Dong Nai, KCN Long Đức

   Salary 600 - 800 USD

  • * Công ty sản xuất mới thành lập cần tuyển kế toán tổng hợp làm việc như kế toán trưởng:
   - Lập, kiểm tra các chứng từ kế toán
   - Cập nhật, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm kế toán theo chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành;
   - Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa chi tiết và tổng hợp;

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.