SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2020-09-20') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2020-09-20', INTERVAL 180 DAY) AND '2020-09-20')) AND ((jobs.name LIKE '%HÀ NỘI - Nhân viên kinh doanh Tiếng Anh ( Nam)- Homebase%' OR jobs.description LIKE '%HÀ NỘI - Nhân viên kinh doanh Tiếng Anh ( Nam)- Homebase%' OR jobs.required_experience LIKE '%HÀ NỘI - Nhân viên kinh doanh Tiếng Anh ( Nam)- Homebase%' OR jobs.page_title LIKE '%HÀ NỘI - Nhân viên kinh doanh Tiếng Anh ( Nam)- Homebase%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%HÀ NỘI - Nhân viên kinh doanh Tiếng Anh ( Nam)- Homebase%' OR jobs.meta_description LIKE '%HÀ NỘI - Nhân viên kinh doanh Tiếng Anh ( Nam)- Homebase%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

  Search result - HÀ NỘI - Nhân viên kinh doanh Tiếng Anh ( Nam)- Homebase

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 1 jobs

 • HÀ NỘI - Nhân viên kinh doanh Tiếng Anh ( Nam)- Homebase (This job is closed!)

  • Ha Noi

   27/07/2020 - 10/09/2020

  • Location Ha Noi

   Salary 700 - 1,000 USD

  • Sản phẩm : là vật liệu và chất kết dính cho các bộ phận cao su ô tô, vật liệu điện tử:
   .- Duy trì khách hàng cũ, tìm và phát triển hệ thống khách hàng mới, thăm và giới thiệu sản phẩm
   - Hiện tại chưa có VP chính thức ở Hà Nội, nếu trúng tuyển sẽ training ở HCM 1 tháng và sau đó trở về Hà Nội làm việc (theo hình thức home base)
   - Sẽ thường xuyên đi công tác trong nước ( tại HCM, Đà Nẵng) hoặc nước ngoài

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.