SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-09-25') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-09-25', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-09-25')) AND ((jobs.name LIKE '%It%' OR jobs.description LIKE '%It%' OR jobs.required_experience LIKE '%It%' OR jobs.page_title LIKE '%It%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%It%' OR jobs.meta_description LIKE '%It%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 238 jobs

 • Trưởng Nhóm Môi Trường- Tiếng Anh, KCN Long Đức

  • Dong Nai

   21/09/2021 - 20/12/2021

  • Location Dong Nai

   Salary 16.000.000 - 19.000.000 VND

  • - Chịu trách nhiệm tất cả các lĩnh vực liên quan đến khía cạnh Môi trường của toàn nhà máy;
   - Giám sát hoạt động vận hành hệ thống xử lý nước thải sản xuất, nước thải sinh hoạt trong Công ty.
   - Định kỳ hoặc đột xuất tổ chức đánh giá chất lượng nước thải theo yêu cầu của pháp luật.
   - Quản lý các loại giấy phép, báo cáo đánh giá tác động môi trường của nhà máy;

 • TRÀNG DUỆ HẢI PHÒNG - TRƯỞNG PHÒNG/ PHÓ PHÒNG SẢN XUẤT

  • Hai Phong

   16/09/2021 - 31/10/2021

  • Location Hai Phong, Trang Due IP, Le Loi Commune, An Duong Dist,Hai Phong City

   Salary 800 - 1,000 USD

  • ・ Responsible for supervising the manufacturing site.
   We manufacture various materials such as insulation materials, shield materials, vibration isolation materials, cushioning materials, electrical and electronic parts, cork materials, double-sided tape, plastic films, etc., and basically manage all sections. (However, the production process is similar.)

   In particular··

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.