SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-05-17') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-05-17', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-05-17')) AND ((jobs.name LIKE '%Japanese.%' OR jobs.description LIKE '%Japanese.%' OR jobs.required_experience LIKE '%Japanese.%' OR jobs.page_title LIKE '%Japanese.%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Japanese.%' OR jobs.meta_description LIKE '%Japanese.%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 5 jobs

 • [Ho Chi Minh] - HR Manager - Salary up to 2,000 USD

  • Ho Chi Minh

   14/05/2021 - 28/06/2021

  • Location Ho Chi Minh, Quận 9

   Salary 1,800 - 2,000 USD

  • - Quản lý tổng thể công việc của bộ phận Tổng Vụ Nhân Sự (Qui mô nhân sự hiện tại của cty khoảng 150 người).
   - Đề xuất ý kiền, xây dựng lại tổ chức nhằm mạnh hóa tổ chức nhân sự tại công ty (tất cả các chính sách liên quan đến tiền lương, phúc lợi, bảo trì văn phòng và các qui định khác,..).
   - Tham gia các buổi họp cổ đông và các buổi họp nội bộ.
   - Báo cáo công việc cho Giám đốc người Nhật (GM).

 • Nam nhân viên kế hoạch sản xuất - KCN Đình Vũ

  • Hai Phong

   28/04/2021 - 12/06/2021

  • Location Hai Phong

   Salary Specified

  • *This position is responsible for planning the factory's production strategies, schedules and operations./ Vị trí này có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chiến lược sản xuất và vận hành của Nhà máy.
   "* Planning lubricating oil blending schedules monthly, weekly and daily according to finished products reqirements, orders to be filled,
   delivery dates and all other necessary information and revising it to ensure maximum efficiency./ Lập kế hoạch pha trộn dầu hàng tháng, hàng tuần và hàng ngày theo yêu cầu của sản phẩm, của đơn hàng, giao hàng đúng hạn dựa trên các thông tin cần thiết khác và kiểm soát thông tin đảm bảo hiệu quả cao nhất."
   * Planning receiving schedules of base oil, additives and other manufacturing materials./ Lập kế hoạch nhận dầu gốc, phụ gia và các nguyên vật liệu khác của nhà máy.

 • Nhân viên Logistics tại KCN Đình Vũ - tiếng anh hoặc tiếng nhật

  • Hai Phong

   14/04/2021 - 31/05/2021

  • Location Hai Phong

   Salary Specified

  • This position is responsible for relating to factory's logistics./ Vị trí công việc này chịu trách nhiệm các công việc liên quan đến hoạt động kho vận của nhà máy.
   * Making customs clearance for import - export products/ Thông quan xuất nhập khẩu.
   * Ordering import/ Đặt hàng nhập khẩu.
   * Arranging for shipping to outside warehouse/ Sắp xếp xuất hàng đến các kho bên ngoài.

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.