SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2020-12-05') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2020-12-05', INTERVAL 180 DAY) AND '2020-12-05')) AND ((jobs.name LIKE '%Kế toán%' OR jobs.description LIKE '%Kế toán%' OR jobs.required_experience LIKE '%Kế toán%' OR jobs.page_title LIKE '%Kế toán%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Kế toán%' OR jobs.meta_description LIKE '%Kế toán%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 55 jobs

 • Nhân viên kế toán cho công ty mới trong KCN Đình Vũ

  • Hai Phong

   03/12/2020 - 17/01/2021

  • Location Hai Phong

   Salary Negotiable

  • - Theo dõi và quản lý công nợ toàn Công ty.
   - Xác định, đề xuất lập dự phòng và xử lý những trường hợp công nợ phải thu khó đòi toàn Công ty Kiểm tra, đối chiếu số liệu các phòng ban, bộ phận, các định khoản phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
   - Hạch toán các nghiệp vụ kế toán, lập quyết toán
   - Lập các báo cáo tài chính định kỳ theo quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.