SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-11-29') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-11-29', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-11-29')) AND ((jobs.name LIKE '%KCN Long Đức%' OR jobs.description LIKE '%KCN Long Đức%' OR jobs.required_experience LIKE '%KCN Long Đức%' OR jobs.page_title LIKE '%KCN Long Đức%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%KCN Long Đức%' OR jobs.meta_description LIKE '%KCN Long Đức%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 37 jobs

 • Giám Sát Giá Thành- Tiếng Anh, KCN Long Đức

  • Dong Nai

   12/11/2021 - 07/02/2022

  • Location Dong Nai

   Salary 19.000.000 - 22.000.000 VND

  • - Tính và quản lý chi phí giá thành theo luật cũng như chi phí giá thành theo phương pháp tính của công ty mẹ.
   - Lên kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm soát, quản lý hàng tồn kho, tổng kiểm kê kho hàng hóa định kỳ.
   - Kiểm soát tài sản cố định và khấu hao.
   - Công việc khác theo phân công của cấp trên.

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.