SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2020-10-21') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2020-10-21', INTERVAL 180 DAY) AND '2020-10-21')) AND ((jobs.name LIKE '%Kotlin%' OR jobs.description LIKE '%Kotlin%' OR jobs.required_experience LIKE '%Kotlin%' OR jobs.page_title LIKE '%Kotlin%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Kotlin%' OR jobs.meta_description LIKE '%Kotlin%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 2 jobs

 • Lập trình viên IT công ty Nhật nội thành Hà nội - 9 người (This job is closed!)

  • Ha Noi

   19/03/2020 - 03/05/2020

  • Location Ha Noi

   Salary 600 - 2,000 USD

  • Ngôn ngữ phát triển: Java/ PHP/ C#/ Python/ kotlin
   - Sau đây là các ví dụ về các dự án sẽ tham gia:Tham gia vào các dự án
   + Phát triển ứng dụng web (mua sắm trực tuyến, v.v.)
   + Phát triển ứng dụng điện thoại thông minh (ứng dụng chia sẻ xe, ứng dụng quản lý giao hàng, v.v.)

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.