SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2020-10-02') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2020-10-02', INTERVAL 180 DAY) AND '2020-10-02')) AND ((jobs.name LIKE '%Nhân Sự Tổng Vụ%' OR jobs.description LIKE '%Nhân Sự Tổng Vụ%' OR jobs.required_experience LIKE '%Nhân Sự Tổng Vụ%' OR jobs.page_title LIKE '%Nhân Sự Tổng Vụ%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Nhân Sự Tổng Vụ%' OR jobs.meta_description LIKE '%Nhân Sự Tổng Vụ%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 1 jobs

 • Hr-Admin Staff cum Accountant Support(Tiếng Nhật - Quận 1) (This job is closed!)

  • Ho Chi Minh

   25/08/2020 - 30/09/2020

  • Location Ho Chi Minh, Quận 1

   Salary 700 - 900 USD

  • - Hỗ trợ công việc tổng vụ, nhân sự: làm và quản lý hợp đồng lao động cho nhân viên, tính lương, bảo hiểm, Visa, work permit..
   - Hỗ trợ các công việc kế toán, thu thập và chuyển phát chứng từ kế toán cho công ty mẹ.
   - Hỗ trợ các công việc cần thông dịch Nhật - Việt trong văn phòng, hỗ trợ cho người Nhật khi cần truyền đạt cho nhân viên.
   - Các công việc khác khi được yêu cầu.

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.