SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-01-28') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-01-28', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-01-28')) AND ((jobs.name LIKE '%Nhân Viên Giá Thành- Công Ty Nhật%' OR jobs.description LIKE '%Nhân Viên Giá Thành- Công Ty Nhật%' OR jobs.required_experience LIKE '%Nhân Viên Giá Thành- Công Ty Nhật%' OR jobs.page_title LIKE '%Nhân Viên Giá Thành- Công Ty Nhật%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Nhân Viên Giá Thành- Công Ty Nhật%' OR jobs.meta_description LIKE '%Nhân Viên Giá Thành- Công Ty Nhật%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 1 jobs

 • Nhân Viên Giá Thành- Công Ty Nhật, KCN Long Đức (This job is closed!)

  • Dong Nai

   06/10/2021 - 30/12/2021

  • Location Dong Nai

   Salary 9.600.000 - 12.000.000 VND

  • - Tập hợp các chi phí sản xuất chung (chi phí khấu hao tài sản cố định, công cụ dụng cụ trả trước, chi phí nguyên vật liệu, chi phí điện nước, chi phí dịch vụ mua ngoài…), chi phí tiền lương tập hợp chung hoặc phân loại cho từng đơn hàng, công đoạn-làm cơ sở để tính giá thành sản phẩm.
   - Theo dõi chi tiết việc nhập – xuất nguyên liệu, công cụ dụng cụ và thành phẩm hàng ngày. Kiểm tra – cập nhật các phiếu nhập kho – xuất kho, đảm bảo số lượng, đơn giá khớp với đơn đặt hàng được ký duyệt. Kiểm soát việc tiêu hao nguyên vật liệu, đảm bảo theo định mức quy định.
   - Kiểm soát tài sản cố định và khấu hao.
   - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ trưởng bộ phận.

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.