SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-05-20') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-05-20', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-05-20')) AND ((jobs.name LIKE '%Nhân Viên Kế Toán%' OR jobs.description LIKE '%Nhân Viên Kế Toán%' OR jobs.required_experience LIKE '%Nhân Viên Kế Toán%' OR jobs.page_title LIKE '%Nhân Viên Kế Toán%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Nhân Viên Kế Toán%' OR jobs.meta_description LIKE '%Nhân Viên Kế Toán%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 9 jobs

 • Nhân Viên Kế Toán(Công Ty Mới Thành Lập Quận 1)

  • Ho Chi Minh

   20/04/2022 - 31/05/2022

  • Location Ho Chi Minh, Quận 1

   Salary 600 - 800 USD

  • - Hạch toán chứng từ và nghiệp vụ phát sinh, lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính và các báo cáo kế toán thuế khác
   - Quản lý thu chi, hóa đơn, thanh toán công nợ khách hàng.
   - Quản lý tiền mặt, làm việc với ngân hàng, hạch toán báo cáo hàng tháng, quý, năm
   - Lập báo cáo, nộp và làm việc với cơ quan Thuế và các cơ quan Nhà Nước khác (FCT, CIT, transfer pricing)

 • Nhân viên kế toán - kinh nghiệm từ 1 năm (This job is closed!)

  • Ha Noi

   02/03/2022 - 31/03/2022

  • Location Ha Noi

   Salary Negotiable

  • - Thực hiện các dịch vụ kế toán và thuế thông thường cho khách hàng:
   - Lập báo cáo kế toán hàng tháng.
   - Tính lương hàng tháng và các khoản phải trả khác theo bảng lương.
   - Giao tiếp với khách hàng trong công việc hàng ngày.

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.