SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-05-13') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-05-13', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-05-13')) AND ((jobs.name LIKE '%Nhân sự%' OR jobs.description LIKE '%Nhân sự%' OR jobs.required_experience LIKE '%Nhân sự%' OR jobs.page_title LIKE '%Nhân sự%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Nhân sự%' OR jobs.meta_description LIKE '%Nhân sự%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 63 jobs

 • Trưởng Phòng Nhân Sự (Tiếng Nhật)

  • Binh Duong, Ho Chi Minh

   07/05/2021 - 21/06/2021

  • Location Binh Duong, Ho Chi Minh, Thủ Đức

   Salary 25.000.000 - 40.000.000 VND

  • - Quản lý toàn bộ phòng hành chính nhân sự của công ty
   - Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ
   - Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.
   - Tham mưu cho BGĐ về việc xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của công ty.

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.