SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-01-28') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-01-28', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-01-28')) AND ((jobs.name LIKE '%Nhân viên vận hành máy NC%' OR jobs.description LIKE '%Nhân viên vận hành máy NC%' OR jobs.required_experience LIKE '%Nhân viên vận hành máy NC%' OR jobs.page_title LIKE '%Nhân viên vận hành máy NC%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Nhân viên vận hành máy NC%' OR jobs.meta_description LIKE '%Nhân viên vận hành máy NC%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 1 jobs

 • Nhân Viên Vận Hành Máy Nc(Nhật Bản) (This job is closed!)

  • Osaka

   19/08/2021 - 03/10/2021

  • Location Osaka, Osaka - Nhật Bản

   Salary 220.000 YEN

  • - Vẽ lại bản vẽ 2D, 3D theo bản vẽ được yêu cầu.
   - Thiết lập chương trình điều khiển trục từ dữ liệu 3D đã vẽ trước đó
   - Thao tác vận hành máy NC chế biến gỗ từ chương trình NC đã thiết lập(dùng CAD 2D)
   - Thao tác vận hành máy xử lý tia nước

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.