SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2020-09-20') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2020-09-20', INTERVAL 180 DAY) AND '2020-09-20')) AND ((jobs.name LIKE '%Production control%' OR jobs.description LIKE '%Production control%' OR jobs.required_experience LIKE '%Production control%' OR jobs.page_title LIKE '%Production control%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Production control%' OR jobs.meta_description LIKE '%Production control%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 1 jobs

 • Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Nhật - Công ty mới KCN Giang Điền) (This job is closed!)

  • Dong Nai

   21/01/2020 - 31/03/2020

  • Location Dong Nai, KCN Giang Điền

   Salary 700 - 900 USD

  • - Thiết lập kế hoạch và triển khai sản xuất, xác nhận tiến độ, đối ứng khi phát sinh sự cố trong quá trình sản xuất.
   - Theo dõi kết quả sản xuất, tính toán năng lực sản xuất, cải thiện và nâng cao năng lực sản xuất.
   - Họp bàn báo cáo với người Nhật khi lệch tiến độ, tìm phương án đối ứng và cải tiến sản xuất.
   - Hỗ trợ, đào tạo, quản lý nhân viên trong bộ phận để hoàn thành mục tiêu sản xuất.

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.