SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-01-19') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-01-19', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-01-19')) AND ((jobs.name LIKE '%QC%' OR jobs.description LIKE '%QC%' OR jobs.required_experience LIKE '%QC%' OR jobs.page_title LIKE '%QC%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%QC%' OR jobs.meta_description LIKE '%QC%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 33 jobs

 • Nhân Viên ISO - QC (Tiếng Nhật - Bình Dương)

  • Binh Duong

   10/12/2021 - 24/01/2022

  • Location Binh Duong, KCN Đồng An 2

   Salary Negotiable

  • - Kiểm tra chất lượng sản phẩm, đảm bảo chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn chất lượng của khách hàng và của công ty mẹ.
   - Lập và kiểm soát hồ sơ chất lượng.
   - Đưa ra những đề xuất cải tiến về chất lượng sản phẩm.
   - Đối ứng khách hàng về chất lượng sản phẩm.

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.