SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-03-05') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-03-05', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-03-05')) AND ((jobs.name LIKE '%Quản lý%' OR jobs.description LIKE '%Quản lý%' OR jobs.required_experience LIKE '%Quản lý%' OR jobs.page_title LIKE '%Quản lý%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Quản lý%' OR jobs.meta_description LIKE '%Quản lý%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 207 jobs

 • Marketing Manager [Communication Platform Company)

  • Ho Chi Minh

   04/03/2021 - 18/04/2021

  • Location Ho Chi Minh

   Salary Negotiable

  • 1. Chịu trách nhiệm phụ trách marketing để đạt được mục tiêu của team marketing.
   2. Tiến hành lên kế hoạch chiến lược, chiến thuật tiếp thị marketing.
   3. Tiến hành phân tích dữ liệu và báo cáo trong phạm vi quản lý.
   4. Điều chỉnh, thay đổi mô tả công việc của các thành viên trong team.

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.