SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-08-12') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-08-12', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-08-12')) AND ((jobs.name LIKE '%n3%' OR jobs.description LIKE '%n3%' OR jobs.required_experience LIKE '%n3%' OR jobs.page_title LIKE '%n3%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%n3%' OR jobs.meta_description LIKE '%n3%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 85 jobs

 • Quản Lý Tồn Kho, Xuất Hàng (Q7-N3)

  • Ho Chi Minh

   05/08/2022 - 08/09/2022

  • Location Ho Chi Minh, KCX Tân Thuận, Q7

   Salary 450 - 600 USD

  • - Quản lý lượng tồn kho (nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm...)
   - Đối chiếu và kiểm soát số lượng thực tế trong kho với list quản lý trong hệ thống
   - Theo dõi số lượng xuất hàng, điều phối, liên hệ bộ phận liên quan kịp thờo
   - Báo phòng mua hàng kịp thời để tránh việc thiếu nguyên liệu cho sản xuất

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.