SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-08-12') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-08-12', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-08-12')) AND ((jobs.name LIKE '%nhân viên kinh doanh%' OR jobs.description LIKE '%nhân viên kinh doanh%' OR jobs.required_experience LIKE '%nhân viên kinh doanh%' OR jobs.page_title LIKE '%nhân viên kinh doanh%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%nhân viên kinh doanh%' OR jobs.meta_description LIKE '%nhân viên kinh doanh%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 18 jobs

 • Sales Staff - Nhân viên Kinh doanh tại Hà Nội

  • Ha Noi

   09/07/2022 - 23/08/2022

  • Location Ha Noi, KCN Quang Minh

   Salary Negotiable

  • - Chăm sóc khách hàng hiện tại và tìm kiếm khách hàng mới trên địa bàn được phân công (chủ yếu là Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương). Đối tượng khách hàng chủ yếu là các công ty sản xuất hoặc khách hàng lẻ qua các nhà phân phối.
   - Tham gia giải quyết các khiếu nại của khách hàng và giải quyết các vấn đề phát sinh.
   - Theo dõi tình hình kinh doanh và thực hiện thanh toán
   - Các nhiệm vụ khác được giao bởi người quản lý

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.