SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2020-10-01') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2020-10-01', INTERVAL 180 DAY) AND '2020-10-01')) AND ((jobs.name LIKE '%trợ lý kinh doanh%' OR jobs.description LIKE '%trợ lý kinh doanh%' OR jobs.required_experience LIKE '%trợ lý kinh doanh%' OR jobs.page_title LIKE '%trợ lý kinh doanh%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%trợ lý kinh doanh%' OR jobs.meta_description LIKE '%trợ lý kinh doanh%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 4 jobs

 • Trợ Lý Giám Đốc Kinh Doanh (Tiếng Nhật - Quận 7) (This job is closed!)

  • Ho Chi Minh

   29/05/2020 - 13/07/2020

  • Location Ho Chi Minh, Quận 7

   Salary 1,000 - 1,300 USD

  • - Hỗ trợ cho Giám đốc trong kinh doanh, liên hệ khách hàng và đối ứng gặp gỡ khách hàng.
   - Hỗ trợ các công việc liên quan đến hợp đồng thương mại, xuất nhập hàng hóa..
   - Thông phiên dịch giữa Việt Nam - Nhật Bản, khách hàng khi cần thiết.
   - Công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.