SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-03-09') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-03-09', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-03-09')) AND ((jobs.name LIKE '%việc làm Tiếng Nhật ở An Giang%' OR jobs.description LIKE '%việc làm Tiếng Nhật ở An Giang%' OR jobs.required_experience LIKE '%việc làm Tiếng Nhật ở An Giang%' OR jobs.page_title LIKE '%việc làm Tiếng Nhật ở An Giang%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%việc làm Tiếng Nhật ở An Giang%' OR jobs.meta_description LIKE '%việc làm Tiếng Nhật ở An Giang%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 1 jobs

 • Thông Dịch (Tiếng Nhật-An Giang) (This job is closed!)

  • Binh Duong, Dong Nai, Ho Chi Minh, An Giang, Can Tho

   11/01/2021 - 26/02/2021

  • Location Binh Duong, Dong Nai, Ho Chi Minh, An Giang, Can Tho, Huyện Phú Tân, An Giang

   Salary 10.000.000 - 13.000.000 VND

  • - Thông dịch Tiếng Nhật cho giám đốc người Nhật và nhân viên trong công ty
   (thông dịch mảng văn phòng và thông dịch tại hiện trường sản xuất)
   - Làm các công việc văn phòng khác như: mua hàng, hỗ trợ xử lý sự cố máy, liên lạc nhà cung cấp...

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.