SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-10-16') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-10-16', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-10-16')) AND FIND_IN_SET('a24685ca-467e-9b91-ae93-49d31dc8e14b', REPLACE(jobs.work_location_city, '^', '')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 166 jobs

 • (HN) Tuyển nhân viên Marketing truyền thông (Tiếng Anh)

  • Ha Noi

   13/10/2021 - 27/11/2021

  • Location Ha Noi

   Salary Negotiable

  • I. CHỨC NĂNG CÔNG VIỆC
   - Thực hiện các kế hoạch do Ban lãnh đạo Công ty và Trưởng phòng Marketing để ra, đảm bảo các hoạt động diễn ra trơn tru, góp phần quảng bá sản phẩm dịch vụ cũng như hình ảnh Công ty, duy trì thị trường và khách hàng;
   - Thiết lập và vận hành kênh truyền thông marketing; khai thác các dữ liệu, chất liệu phục vụ công việc quảng bá, xúc tiến thương mại
   II. NHIỆM VỤ

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.