SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-04-23') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-04-23', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-04-23')) AND FIND_IN_SET('ebd694af-e348-3a04-7100-49d322bdd689', REPLACE(jobs.work_location_city, '^', '')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 122 jobs

 • Nhân viên Logistics tại KCN Đình Vũ - tiếng anh hoặc tiếng nhật

  • Hai Phong

   14/04/2021 - 31/05/2021

  • Location Hai Phong

   Salary Specified

  • This position is responsible for relating to factory's logistics./ Vị trí công việc này chịu trách nhiệm các công việc liên quan đến hoạt động kho vận của nhà máy.
   * Making customs clearance for import - export products/ Thông quan xuất nhập khẩu.
   * Ordering import/ Đặt hàng nhập khẩu.
   * Arranging for shipping to outside warehouse/ Sắp xếp xuất hàng đến các kho bên ngoài.

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.