SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-10-08') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-10-08', INTERVAL 60 DAY) AND '2022-10-08')) AND FIND_IN_SET('ebd694af-e348-3a04-7100-49d322bdd689', REPLACE(jobs.work_location_city, '^', '')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 33 việc làm

 • IT help desk - làm việc tại KCN Đình Vũ (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hải Phòng

   23/08/2022 - 07/10/2022

  • Địa điểm Hải Phòng

   Mức lương Thỏa thuận

  • _Operation and maintenance for IT Equipment and network system
   _Daily support users, help-desk and other IT Trouble shootings
   _Monitor and control Server, maintain and ensure the company network anf system always fullly operating and optimized
   _Support superviser install, configure hardware, software( Server/PC/LAN/Camera)

 • Kỹ sư chất lượng (Quality Assurance Engineer) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hải Phòng

   18/08/2022 - 02/10/2022

  • Địa điểm Hải Phòng, KCN Tràng Duệ

   Mức lương Thỏa thuận

  • 1. Development Process Quality Assurance (DPQA)
   - The Development Process Quality Assurance (DPQA) controls process to ensure product quality output in development stage.
   - Understand customer and product requirement, drive the progress to fullfill customer request
   - DPQA is person in charge of process readiness, improvement in development stages. Ensure that all quality requirements achived in each engineering build (development stage).

 • Layout Engineer - KCN Tràng Duệ (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Hà Nội

   18/08/2022 - 02/10/2022

  • Địa điểm Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Hà Nội

   Mức lương Thỏa thuận

  • 1. Design efficient process layout.
   2. Eliminate wastefulness in production processes and make sure systems make the best-integrated use of workers, machines, materials flow.
   3. Use drafting tools and computer-assisted design software to create the layout of equipment, materials flow, and workspace to illustrate maximum efficiency
   4. Co-working with logistic team, planning team, construction team, related DRI and also M&E vendors (fab-in/hook up) for making plan to meet the production plan

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.