SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-01-20') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-01-20', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-01-20')) AND FIND_IN_SET('46176198-5161-fc0d-cabe-49d31db01155', REPLACE(jobs.work_location_city, '^', '')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 121 jobs

 • [HCM] Trưởng nhóm Mua Hàng - Quận 9 (có xe đưa rước)

  • Ho Chi Minh

   19/01/2021 - 05/03/2021

  • Location Ho Chi Minh

   Salary 20.000.000 VND

  • - Quản lý nhận đơn đặt hàng từ các bộ phận.
   - Lập kế hoạch, phát hành và theo dõi đơn đặt hàng, quản lý lịch trình giao hàng và vận chuyển.
   - Xây dựng phương án cải tiến để mang lại hiệu quả tốt nhất cho việc mua hàng.
   - Quản lý việc liên lạc với nhà cung cấp về giá cả, tình trạng sẵn có và lịch trình giao hàng.

 • Full Stack PHP Up to 2,000$

  • Ho Chi Minh

   13/01/2021 - 13/02/2021

  • Location Ho Chi Minh

   Salary Up to 2000 USD

  • - Development website wrote APIs using PHP based Symfony, Zend, CodeIgniter frameworks.
   - Planning, assign tasks to members. Wrote detail design to develop.
   - Development new features, wrote PHP unit test for this features.
   - Support and review member’s output.

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.