SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-06-30') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-06-30', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-06-30')) AND FIND_IN_SET('46176198-5161-fc0d-cabe-49d31db01155', REPLACE(jobs.work_location_city, '^', '')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 77 jobs

 • Sale Supervisor - làm việc tại Bình Dương (This job is closed!)

  • Binh Duong, Can Tho, Ho Chi Minh

   06/05/2022 - 20/06/2022

  • Location Binh Duong, Can Tho, Ho Chi Minh

   Salary Negotiable

  • - Checking sales results, activity of all members, and report it in weekly/monthly meeting.
   - Evaluate his/her staff (SV, ST) and do interview every half period.
   - Support team to solve problem, to support their negotiation, to care all of staff job. (managing industrial team)
   - Other tasks assigned by upper manager.

 • Quản Lý Quán Ăn Nhật (N3) (This job is closed!)

  • Ho Chi Minh

   05/05/2022 - 19/06/2022

  • Location Ho Chi Minh, Q1

   Salary 12.000.000 - 13.000.000 VND

  • - Sắp xếp lịch làm cho nhân viên
   - Chỉ đạo các công việc ở trong nhà hàng từ bếp đến phục vụ
   - Tuyển dụng, đào tạo nhân viên
   - Quản lý doanh thu hàng ngày, xem báo cáo . Báo cáo lại cấp trên người Nhật

 • Chief Accountant(Tiếng Anh - Quận 1) (This job is closed!)

  • Ho Chi Minh

   04/05/2022 - 18/06/2022

  • Location Ho Chi Minh, Quận 1

   Salary 25.000.000 - 30.000.000 VND

  • - Theo dõi và thực hiện các báo cáo kế toán, báo cáo tài chính.
   - Quản lý thuế và lập các báo cáo, thực hiện, xử lý các thủ tục liên quan đến thuế.
   - Lập các báo cáo tài chính.
   - Quản lý các khoảng phải thu và phải trả.

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.